تربیت و فن آوری های نوین

وضعیت محصول: موجود

70,000 ریال

جزئیات

نگارنده ها: مهناز احمدي، مريم عابدي، فرشته بدر. جامعه ما از جامعه سنتی به سوی جامعه صنعتی پیش رفته و هم اکنون نیز به سمت جامعه الکترونیک در حال حرکت است. بنابراین میتوان گفت که فضاهای مجازی نقش...+

نگارنده ها: مهناز احمدي، مريم عابدي، فرشته بدر.

جامعه ما از جامعه سنتی به سوی جامعه صنعتی پیش رفته و هم اکنون نیز به سمت جامعه الکترونیک در حال حرکت است. بنابراین میتوان گفت که فضاهای مجازی نقش بسیار تعیین کنندهای دارند.
آموزش و پرورش به عنوان دستگاه پیشرو از پیشگامان استفاده از فناوری اطالعات محسوب میشود. تاکید بر بهره گیری هوشمندانه از فناوری های نوین در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی که مبتنی بر معیارهای اسالمی باشد در سند تحول بنیادین آمده است.
این سند مسیر توسعه را مشخص می کند و اهداف آن بهره گیری گسترده از فناوری اطالعات و ارتباطات به منظور تغییر رویکرد در نظام آموزش و پرورش به سمت سازمان یادگیرنده و پژوهنده و برخوردار از فرصت های آموزشی برابر در محیط یادگیری و یاددهی مبتنی بر دانایی و فرهنگ اسالمی می باشد. بنابراین باید از فناوریهای نوین در زمینه اطالعات و ارتباطات در راستای ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت دانش آموزان و فزرندان این نظام بهره ببریم.
فناوری های نوین تاثیرات بسزایی در تربیت دانش آموزان دارد ،اما اگر به گونه ای دیگر به این مسئله نگاه کنیم همین فناوری ها در اثر استفاده نابه جا و غیر متعارف قادرند بر روی سالمت روانی جوانان تاثیرات غیر قابل جبرانی و تهدید های جدی بر دامان جامعه به جای نهند.
در مقاله حاضر هدف ما بر این است که ابتدا بر روی نقش فناوری های نوین بر روی تربیت بحث کرده و در نهایت با تاثیرات این فناوری ها بر سالمت روان دانش آموزان و همچنین فرصت ها و تهدید های آن آشنا شویم.

Copyright © {2015} self-help.ir. All Rights Reserved
کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه خودیاری است.
طراحی شده توسط گروه مشاورین سپنج