بررسي موانع فرهنگي واجتماعي درعدم حضور بانوان كشور در بخش هاي مديريتي

وضعیت محصول: موجود

70,000 ریال

جزئیات

نگارنده ها: مهناز احمدي , فرشته بدر , اشرف معروفي. زنان به عنوان منابع بکر استعداد در شرایطي که کمبود مهارت واستعداد عامل زمین خوردن بسیاري از کسب وکارها است ،نقش کلیدي در رونق وپیشرفت فضاي کسب...+

نگارنده ها: مهناز احمدي , فرشته بدر , اشرف معروفي.

زنان به عنوان منابع بکر استعداد در شرایطي که کمبود مهارت واستعداد عامل زمین خوردن بسیاري از کسب وکارها است ،نقش کلیدي در رونق وپیشرفت فضاي کسب وکار دارند .با این وجود هنوز نگه داشتن زنان در محیط کار یک مشکل بزرگ صاحبان کسب وکار است.
امروزه مدیریت زنان نه تنها در کشورهاي در حال توسعه ،که در کشورهاي توسعه یافته نیز از مقوله هاي مهمي است که مورد توجه صاحب نظران علوم مختلف قرار گرفته است ،ودر سطح جهاني نیز سازمان هاي بین المللي توجهي ویژه به جایگاه زنان در کشور هاي مختلف دارند .از این رو همواره مقوله زنان وبه ویژه مشارکت آنان در تصمیم گیري ها ومشاغل سطوح عالي مورد توجه بوده است وچنانچه در مرحله انتخاب واستخدام، شایستگي ومهارت محک ومعیار نباشد ،اساسا طرح موضوع مشارکت زنان در امور بي فایده است.
با توجه به نتایج تحقیق زنان در کسب فرصت هاي آموزشي )دانشگاهها ( گوي سبقت را از مردان ربوده اند وبه عنوان منبع روبه افزایش از استعداد ملي عمل مي کنند. اما هنوزتعداد زناني که در سمت مدیریت بوده اند تقریبا 11 درصد ویا کمتر ودر مواردي صفر در صد بوده است .واین نتیجه حاکي از کمبود حضور زنان در جایگاه مدیریت ارشد ومتمرکز شدن آن ها در یک سري سمت هاي کاري ومدیریتي خاص است .
از این رو در این مقاله سعي شده است تا با بهره گیري از آمار وشاخص هاي توسعه به موانع وچالش هاي مدیریت زنان به طور عام پرداخته وعوامل وموانع ارتقاي مدیریتي زنان را شناسایي وراهکارهایي جهت رفع موانع آنها ارانه گردد.

Copyright © {2015} self-help.ir. All Rights Reserved
کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه خودیاری است.
طراحی شده توسط گروه مشاورین سپنج