بررسي شرايط تسهيل مسير جهت حضور فعال زنان در جامعه

وضعیت محصول: موجود

70,000 ریال

جزئیات

نگارنده ها: مريم عابدی جبلي , شمسي نيك منظری جامعه ایران در چند دهه اخیر به تدریج شاهد تغییرات اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی وسیاسی بوده است. این تغییرات به تحول نقش وجایگاه اجتماعی زنان منجر شده...+

نگارنده ها: مريم عابدی جبلي , شمسي نيك منظری

جامعه ایران در چند دهه اخیر به تدریج شاهد تغییرات اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی وسیاسی بوده است. این تغییرات به تحول نقش وجایگاه اجتماعی زنان منجر شده وتوانسته تا حدودی موقعیت نابرابر زن و مرد را در خانواده وانتظارات وتوقعات مقتدرانه مردان را نسبت به همسرانشان تغییر دهد. در سال های اخیر، مشارکت زنان در کشور ما بسیار مورد توجه قرار گرفته ودر کنار تاکید بر مسئولیت خانوادگی زنان ، اشتغال آنها در خارج از منزل نیز دیده می شود . خانواده همچون سایر نهادها ی تشکیل دهنده جامعه ،در طول تاریخ دچار دگرگونی زیادی شده است. یکی از دگرگونی ها در ساخت خانواده ، تحول وتغییرات در نقش زنان است.
دگرگونی های اجتماعی ، تحول در سبک زندگی و ورود به اجنماع ، موجب تغییر وتحول در نگرش افراد و توزیع نقش ها در خانواده شده است. گسترش اشتغال زنان ، مرز بندی های جنسیتی ، انتطارات مختلف و فراوانی نقش و مسئولیت زنان در قالب همسر ، مادر خانه دار و شاغل ، آنان را دچار نوعی تعارض نقش و فشارهای ناشی از آن می کند. نا امنی های اجتماعی، حضور موثر زنان را دچار مشکل می کند.

 

Copyright © {2015} self-help.ir. All Rights Reserved
کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه خودیاری است.
طراحی شده توسط گروه مشاورین سپنج